Заповед №РД-29-377/19.05.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ II - 222, УПИ XV - 222 и УПИ XVI - 222, кв. 36 по ПУП на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора