Заповед №РД-29-376/19.05.2022г. за одобрен проект на Подробен устройствен план - План за регулация застрояване за ПИ 48725.38.442 по КККР в замлището на с. Млекарево,общ. Нова Загора