Заповед №РД-29-234/05.04.2022г. за одобрен проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ VI-3700 и УПИ VII-3700, кв. 184а, (ПИ с идентификатори 51809.503.5668 и 51809.503.5667 по КККР) по ПУП на гр. Нова Загора