Заседание № 4/22 декември 2015 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 31

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/22.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за съгласуване на Стратегическия план за вътрешния одит за 2016-2018 г. и Годишен план за 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Ирина Стоянова – ръководител на звено за вътрешен одит и Сашо Стоянов – ПП НФСБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

31

 

Общински съвет Нова Загора съгласува Стратегическия план за периода 2016-2018 г. на дейността на Вътрешния одит на Община Нова Загора и Годишния план за 2016 г., изготвен от ръководителя на вътрешния одит на Община Нова Загора.

 

(Решението е прието с: 24 гласа За и 4 гласа Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 32

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/22.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за актуализация за Годишния план за вътрешния одит за 2015 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

32

 

Общински съвет Нова Загора актуализира Годишния план за 2015 г., изготвен след оценка на риска, като взема предвид, посочените в Постановлението приоритети от Министерски съвет.

 

(Решението е прието с: 20 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 33

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/22.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            В станалите разисквания взеха участие: Павлин Павлов – гражданин на гр. Нова Загора, Пепа Беева – ПП БСП, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора Георги Мангъров – ПП ГЕРБ, Константин Тачев – ПП ГЕРБ, Димитър Бънов – ПП БСП, Сергей Радилов – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА и Маргарит Тодоров - Заместник - кмет на Община Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 33

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 22, чл. 47, ал. 2, чл. 55, чл. 56, и чл. 57 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора се променя, както следва:

Чл. 5, ал. 1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора, се променя така:

Чл. 5.  (1) Годишният размер на данъка върху недвижимите имоти е:

1. за жилищни имоти – 3,8 на хиляда върху данъчната оценка;

2. за нежилищни имоти- 3 на хиляда върху данъчната оценка.

 

Чл. 10, ал. 3 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора, се променя така:

Чл. 10, ал. 3. При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност, а именно:

- в размер 2,5  на сто при придобиване на недвижимо имущество;

- в размер 2,5 на сто при придобиване на движимо имущество.

 

Чл. 12 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора, се променя така:

 

Чл. 12.  (1) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 37 kW включително – 0,50 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,80 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW – 1,80 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

 

 

Над 14 години 

1

Над 5 до 14 години включително 

1,5

До 5 години включително 

2,8

 

(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в размер, както следва:

1. товарно ремарке – 7,50 лв.;

2. къмпинг ремарке – 15 лв.

(3) Данъкът за мотопеди е в размер на 15 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:

1. до 125 куб. см включително - 18 лв.;

2. над 125 до 250 куб. см включително – 37,50 лв.;

3. над 250 до 350 куб. см включително – 52  лв.;

4. над 350 до 490 куб. см включително -  75 лв.;

5. над 490 до 750 куб. см включително -  112,50 лв.;

6. над 750 куб. см -  150 лв.

(4) Данъкът за триколка е както следва:

1. до 400 кг включително – 6  лв.;

2. над 400 кг -  9 лв.

(5) Данъкът за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане е както следва:

1. до 22 места, включително мястото на водача - 75 лв.;

2. над 22 места, включително мястото на водача – 150 лв.

(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер на 15 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

 (7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача е както следва:

 

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

-

18

12 лв.

42 лв.

 

 

18

 

20

 

42 лв.

96 лв.

 

 

20

 

22

 

96 лв.

220,50 лв.

 

 

22

 

25

 

285 лв.

513 лв.

 

 

25

 

26

 

513 лв.

900 лв.

 

 

26

 

28

 

513 лв.

900 лв.

 

 

28

 

29

 

496,50 лв.

598,50 лв.

 

 

29

 

31

 

598,50 лв.

982,50 лв.

 

 

31

33

982,50 лв.

1363,50 лв.

 

 

33

38

1363,50 лв.

2071,50 лв.

 

 

38

-

1510,50 лв.

2053,50 лв.

Б) с три и повече оси

36

38

960 лв.

1332 лв.

 

38

40

1332 лв.

1842 лв.

 

      40

-

1842 лв.

2725 лв.

 

 

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 75 лв.

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер на 150 лв.

(10) Данъкът за трактори  е в размер, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително – 7,50 лв.;

2. над 18 kW до 37 kW включително – 10,50 лв.;

3. над 37 kW – 15 лв.

(11) Данъкът за други самоходни машини  е в размер на 37,50 лв.

(12) Данъкът за шейни и превозни средства от категорията L 7 е по Закона за движение по пътищата е в размер на  75 лв.

(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването е както следва:

 

Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

45 лв.

91,50 лв.

 

13

14

91,50 лв.

252 лв.

 

14

15

252 лв.

355,50 лв.

 

15

-

355,50 лв.

804 лв.

Б) с три оси

15

17

91,50 лв.

159 лв.

 

17

19

159 лв.

325,50 лв.

 

19

21

325,50 лв.

423 лв.

 

21

23

423 лв.

651 лв.

 

23

-

651 лв.

1012,50 лв.

В) с четири оси

23

25

423 лв.

429 лв.

 

25

27

429 лв.

669 лв.

 

27

29

669 лв.

1062 лв.

 

29

-

1062 лв.

1575 лв.

 

Чл. 13 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора, се променя така:

Чл.13. Определя се данък, както следва:

1. За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер на 1,50 лв. за всеки започнат бруто тон;

2. За корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер на 1,50 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер на 0,15 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;

3. За джетовете - в размер на 150 лв. за брой;

4. За ветроходните и моторните яхти - в размер на 30 лв. за всеки започнат бруто тон;

5. За скутерите - в размер на 4,05 лв. за киловат;

6. За влекачите и тласкачите - в размер на 0,21 лв. за киловат;

7. За речните несамоходни плавателни съдове - в размер на 0,75 лв. за тон максимална товароподемност.

 

Чл. 14 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора, се променя така:

Чл. 14. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети -  30 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;

2. за параплан – 18 лв.;

3. за делтаплан – 18 лв.;

4. за мотоделтаплан – 30 лв.;

5. за свободен балон - 45 лв.;

6. за планер – 45 лв.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 18 гласа За, 6 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 34

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/22.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на компенсирани промени по бюджет „местни дейности”, бюджет „държавни дейности” и бюджет ,държавни дейности, дофинансирани с местни приходи” и сметките за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора за 2015 г.       

Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 34

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ, чл.37 ал.1, ал.2 и чл. 49 ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора:

1. Общински съвет — Нова Загора одобрява компенсирани промени по бюджет „държавни дейности”, бюджет „местни дейности” и бюджет „държавни дейности, дофинансирани с местни приходи” на Община Нова Загора, съгласно Приложение №1.

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира сметките за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 2.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава кмета на общината да отрази промените по бюджета и разчетите за средства от Европейския съюз на Община Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За, 1 глас Против  и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 35

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/22.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване структурата и общата численост на общинската администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи по дейности и населени места от 01.01.2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Ирина Аврамова – ПП БСП, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Сашо Стоянов – ПП НФСБ,  след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 35

 

На основание чл.21 ал.1 т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет — Нова Загора одобрява структурата и общата численост на общинската администрация и бюджетните звена, финансирани с местни приходи по дейности и населени места, считано от 01.01.2016 г., съгласно Приложение № 1, 2 и 3.

 

(Решението е прието с: 23 гласа За, 1 глас Против и  и 3 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 36

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/22.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване за финансиране на обект „Рехабилитация на път ІІ-57 /Стара Загора-Раднево/ от км. 0+250 до кв. 11+073 и от км. 12+337 до км. 40+650, област Стара Загора и Сливен“ с Бенефициент Агенция пътна инфраструктура.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 36

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора приема и удостоверява, че елементите на подземната техническа инфраструктура под обекта на интервенция - Н-57 „Ст. Загора-Раднево” от км. 0+250 до км. 11+073 и от км. 12+337 до км. 40+650, област Ст. Загора и Сливен, в частта която преминава през с. Пет могили и с. Новоселец са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта, финансиран от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 37

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/22.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за за определяне на имоти частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2016 г.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол).

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 37

 

Общински съвет Нова Загора приема списъка на обекти, частна общинска собственост, който подлежат на задължително застраховане през 2016 г. съгласно Приложение № 1 и 2.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 38

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/22.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за за възстановяване на средства от РИОСВ от отчисленията определени с Наредба № 7/2013 г. и чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъци.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 38

 

  1. Общински съвет Нова Загора упълномощава кмета на община Нова Загора на основание чл.14 ал.1 и чл.24 ал.4 от Наредба № 7/2013, да отправи искане до РИОСВ гр. Стара Загора за възстановяване на сумата от 1 100 000,00 лв. по банковата сметка на община Нова Загора BG11BUIN79033155777703 ТБ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ.
  2. Възстановените средства да се използват за покриване на съпътстващите разходи, неутрализиране на допълнителните отпадъци, по проект Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол - Първа фаза", изпълняван по договор № DIR-5112122- С008/17.10.2012 г.
  3. Общински съвет Нова Загора задължава кмета на община Нова Загора при постъпване на средства да извърши необходимите корекции в бюджет „Местни дейности“.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 39

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/22.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 51809.27.27.5, м. Дурак чешма“ по КККР на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            В станалите разисквания взеха участие: Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 39

 

На основание чл.124 а ал.1 от ЗУТ Общински съвет - Нова Загора разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор 51809.27.5, м. "Дурак чешма" по КККР на гр. Нова Загора.

 

(Решението е прието с: 16 гласа За, 8 гласа Против и 2 гласа Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 40

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/22.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за относно изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 51809.27.275, м. Дурак чешма“ по КККР на гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Сашо Стоянов – ПП НФСБ, Нейчо Минчев - Заместник-председател на Общински съвет Нова Загора, Желязко Милев – ПП ДНБ, след което Общинският съвет с: 8 гласа За, 10 гласа Против и 7 гласа Въздържали се прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 40

 

Общински съвет не приема решение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 51809.27.275, м. Дурак чешма“ по КККР на гр. Нова Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 41

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/22.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за за отпускане на еднократна финансова помощ на Еленка Иванова от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 41

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Еленка Янева Иванова от гр. Нова Загора в размер на 300 лв. от общинския бюджет. Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности”, дейност „Общинска администрация”, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 42

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/22.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Миленка Димитрова Кръстева от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

           Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 42

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Миленка Димитрова Кръстева от гр. Нова Загора в размер на 300 лв. от общинския бюджет. Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности”, дейност „Общинска администрация”, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист:

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 43

ОТ ПРОТОКОЛ № 4/22.12.2015 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Сергей Радилов – Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Милен Тенев Марков от гр. Нова Загора.

            Георги Николов - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 43

 

 

Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Милен Тенев Марков от гр. Нова Загора в размер на 300 лв. от общинския бюджет. Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности”, дейност „Общинска администрация”, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: Г. НИКОЛОВ

 

 

Вярно, при ОбС -  Нова Загора;

Протоколист: