Заповед №РД-29-310/03.05.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ IX-162 и УПИ XII-162 и УПИ XII-162, кв. 35 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора