Заповед №РД-29-293/29.04.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ X-12 и УПИ XI-12, кв. 66 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора