Заповед №РД-29-292/29.04.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ I-303 и УПИ IX-303, кв. 3 по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора