Заповед №РД-29-275/19.04.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ VI-579, кв. 80 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора