Заповед №РД-29-276/19.04.2022г. за одобрен проект на Подробен устройствен план - План за застрояване за ПИ с идентификатор 51809.69.18 по КККР в землището на гр. Нова Загора, обл. Сливен