Заседание № 35/14.04.2022 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 539

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на Община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 539

 

Общински съвет - Нова Загора на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.7б, ал. З от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 103, ал.2, т.2, чл. 107, ал. 2, чл. 108, ал. 3 и чл. 116, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 8, ал. 2 от ЗОС приема Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти и съоръжения, собственост на Община Нова Загора.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й на интернет страницата на Община Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 540

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Бюджета за 2022 г. на Община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора, Велко Славов – ПП ДПС, Пенка Калина – Колева – ПП ГЕРБ, Цветана Рашева – ПП ГЕРБ, Анна Добрева – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова – КП ДБО, Димитрина Димитрова – ПП ГЕРБ, Цвета Станева – ПП ГЕРБ, Георги Николов – ПП ГЕРБ, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ и Митьо Митев – ПП ДПС, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 540

 

На основание чл.52 ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал. З и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., ПМС №31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора:

1. Приема Бюджета на Община Нова Загора за 2022 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 50 186 150 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 27 097 985 лв.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 24 213 654 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 83 660 лв.

1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 31 986 лв.

1.1.1.4. Събрани средства и плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове в размер на /-/ 258 054 лв.

1.1.1.5. Възстановен трансфер за ЦБ в размер на /-/ 15 820 лв.

1.1.1.6. Преходен остатък от 2021 година в размер на 3 042 559 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 23 088 165 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 628 500 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 5 552 130 лв.

1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на 4 549 309 лв., в т.ч. :

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 539 700 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 240 700 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 1 769 240 лв.

1.1.2.3.4. Възстановен трансфер за ЦБ в размер на /-/ 331 лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на 954 183 лв., в т.ч.:

1.1.2.4.1. Получени трансфери в размер на 2 407 183 лв.

1.1.2.4.2.Предоставени трансфери в размер на /-/ 1 453 000 лв.

1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС в размер на /-/ 317 000 лв., в т.ч.

1.1.2.5.1. Предоставени трансфери в размер на /-/317 000 лв.

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС в размер на /-/ 1 711 702 лв.

1.1.2.7. Получени дългосрочни заеми в размер на 7 006 744 лв.

1.1.2.8. Погасяване главница общински дълг /-/ 3 973 260 лв.

1.1.2.9. Преходен остатък от 2021 г. в размер на 7 399 261 лв.

1.2. По разходите в размер на 50 186 150 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 4.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 27 097 985 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 1 784 484 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 21 303 681 лв.

1.3. Утвърждава Бюджетно салдо, изчислено на касова основа /-/ 13 217 250 лв., съгласно Приложение № 7.

1.4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2021 г. в размер на 10 441 820 лв., в т.ч.:

1.4.1. от държавни дейности - 3 042 559 лв., съгласно Приложения № 1; № 1.1

1.4.2. от местни дейности - 7 399 261 лв., съгласно Приложение № 2.

2. Поименен списък за капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране в размер на 11 260 812 лв., съгласно Приложение № 9;

3. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 8.

4. Утвърждава списък на текущите ремонти, съгласно Приложение №10.

5. Утвърждава месечно разпределение на разходите за заплати за 2022 г., съгласно Приложение №11.

6. Утвърждава числеността на персонала, съгласно Приложение № 4.

7. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

7.1 .Разходи за членски внос в размер на 19 300 лв.

7.2. Помощи по Решение на общинския съвет в размер на 20 000 лв. в т.ч. 10 000 лв. за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства от община Нова Загора с репродуктивни проблеми;

7.3. Помощи в размер на 4 000 лв. за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, в рамките на 400 лв. за едно погребение.

7.4. Субсидии за Читалища в размер на 855 490 лв. и субсидирана численост 66 бр.

7.5. Субсидии на организации с нестопанска цел - спортни клубове в размер на 120 000 лв. за закупуване на материали, спортни уреди и пособия, обезпечаване на подготвителни и възстановителни лагери, и участия в състезания от държавния спортен календар на съответната федерация;

7.6. Субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ „Света Петка Българска” гр. Нова Загора в размер на 71 512 лв., в т. ч. по ПМС 326/2021 г. /COVID- 19/21 512 лв.

7.7. Субсидия в размер на 20 000 лв. на Църковно настоятелство с. Полско Пъдарево за доизграждане на Православен храм „Св. Пророк Илия” .

7.8. Задължава кмета на общината да осъществява контрол за законосъобразното и целесъобразно изразходване на предоставените субсидии.

8. Приема следните лимити за разходи:

8.1. Средства за социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от начислените средства за основни работни заплати на заетите по трудови правоотношения, с включени осигурителни вноски за сметка на бюджетната организация;

8.2 Разходи за представителни цели :

• На кмета на общината в размер на 11 500 лева;

• На председателя на Общинският съвет - 5 000 лева.

8.3. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на съответното кметство и населено място, съгласно Приложения №№ 6.1 и 6.2.

9. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в размер на 85 на сто от действителните разходи за 2022 г., пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 12.

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г. в размер на 2 501 529 лв., съгласно Приложение № 15.

11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 -2024 г.:

11.1 За местните дейности на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 17.

11.2 За приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора, съгласно Приложение № 17.1.

12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, и приема бюджетите им, съгласно Приложение № 5.

13. Определя максимален размер на дълга, както следва:

13.1 Определя максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. в размер на 8 900 лв., съгласно Приложение №16.

13.2. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2022 г. в размер на 7 975 305 лв., съгласно Приложение №16.

14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. в размер до 4 952 646 лв., съгласно Приложение № 18.

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер до 16 508 821 лв., съгласно Приложение № 18.

16. Определя размера на просрочените вземания за местни дейности, които ще бъдат събрани през 2022 г. - 225 618 лв.

17. Приема План - сметка за приходите и необходимите разходи за дейностите по управление на отпадъците през 2022 г. и План - сметка за разходите по видове дейности и населени места за дейност „Чистота” в община Нова Загора през 2022 г., съгласно Приложения №№ 13 и 14.

18. Определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2022 г. на кмета на общината и кметовете на кметства в размер на една брутна работна заплата при реализирана икономия на разходите за персонал.

19. Упълномощава кмета да извършва компенсирани промени:

19.1 В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

19.2 В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

20. Възлага на кмета да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители.

21. Упълномощава кмета:

21.1. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти;

21.2 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми, и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

21.3 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет до възстановяването им от Управляващия орган;

21.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет и сметките за СЕС с размера на възстановените временни безлихвени заеми, вследствие на верифициране на разходите от Управляващия орган;

21.5 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

21.6. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от застрахователни обезщетения;

21.7. Да определи правата и задълженията на второстепенните разпоредители с бюджет.

22. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 19.

23. Общински съвет - Нова Загора възлага на кмета на общината да организира изпълнението на бюджета в съответствие с условията на нормативната уредба.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За, 8 гласа Против и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 541

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2023-2025 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 541

           

На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка с Решение № 38 от 27.01,2022г. на МС за бюджетната процедура за 2023 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ- 1/18.03.2022 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2023-2025 г.

1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2023-2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2023-2025 г., съгласно Приложение № 2.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 19 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 542

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в Община Нова Загора от 01.04.2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 542

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в бюджетните организации, Общински съвет Нова Загора определя основно трудово възнаграждение на Кмета на община Нова Загора и кметовете на кметства от 01.04.2022 г., съгласно Приложение № 1.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 543

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за процентно разпределение на общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове в община Нова Загора през 2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол) 

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 543

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора, Общински съвет - Нова Загора определя процентното разпределение по видове и групи спорт за финансиране на спортните клубове през 2022 г. както следва:

1. С 70 % от общата сума се подпомага развитието на футбола в община Нова Загора.

1.1. С 20 % от сумата по т. 1 се стимулира детско-юношеският футбол.

1.2. С 80 % от сумата по т. 1 се подпомагат представителни мъжки футболни отбори, участващи в първенства, администрирани от БФС.

2. С 18 % от общата сума се финансират всички спортни клубове, които отговарят на условията на гл. II от Наредбата за условията е реда за финансиране на спортните клубове в община Нова Загора.

2.1. 60 % от сумата по т. 2 се разпределя за развитие на спортно майсторство - състезатели, класирани от 1 до 16 място на Държавни първенства през предходната година.

2.2.40 % от сумата по т. 2 се разпределят за годишна издръжка на състезатели.

3. С 12 % от общата сума се подпомагат спортни клубове с местно значение или развиващи неолимпийски спортове и се стимулира развитието на социалния туризъм в община Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 544

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прилагане на нов регламент на месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. и за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Кремена Петрова – КП ДБО, Росица Недялкова – кметски наместник на с. Радево и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 544

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с § 59 и § 60 от ПЗР към ЗИД на ДОПК, месечните отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците няма да бъдат превеждани към РИОСВ и сумата ще бъде използвана за компенсиране на разходи по сметосъбиране и сметоизвозване по договор за изпълнение на обществена поръчка „Сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията Община Нова Загора с изпълнител „Сорико" ООД, гр. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 545

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Светла Стоянова - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно издаване на запис на заповед от община Нова Загора в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-151 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение „Местна инициативна група - Нова Загора“ и ДФ „Земеделие”.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 545

Упълномощава кмета на община Нова Загора да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 123 843,39 лв. (сто двадесет и три хиляди, осемстотин четиридесет и три лева, тридесет и девет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане за 2022 г. по Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД50-151 от 21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Сдружение „Местна инициативна група - Нова Загора“, Министерство на земеделието и ДФ „Земеделие”.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 546

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение относно съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, което ще се проведе на 29.04.2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 546

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора определя Нина Генчева - Заместник - кмет на Община Нова Загора за представител на Община Нова Загора в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 29.04.2022 г. от 10:30 часа, в конферентната зала на Областна администрация.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се)

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

Пот. 1 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ, във вр. с чл. 21, ал. 1, вр. чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА бюджета на Асоциацията за 2022 г. ДА ГЛАСУВА „ЗА“.

По т. 2 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: На основание чл. 26, ал. 3, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2021 г. ДА ГЛАСУВА „ЗА“.

По т. 3 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от

„Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2021 г. ДА ГЛАСУВА „ЗА“.

По т. 4 от дневния ред: РЕШЕНИЕ: На основание чл. 33а от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ОДОБРЯВА Подробна инвестиционна програма за 2022 г. на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ДА ГЛАСУВА „ЗА“.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа и 1 глас Против)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 547

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Нова Загора за 2022 г.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Цвета Станева – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 547

 

            Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците н община Нова Загора за 2022 г.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 548

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61310.68.272 по КККР на с. Радево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 2983 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирано, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 548

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 1246, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61310.68.272 по КККР на с. Радево, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 2983 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирано, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване и установяване на „ Жилищна устройствена зона", с конкретно предназначение - „За ФЕЦ, склад и жилищни нужди", с градоустройствените показатели: Плътност на застрояване - до 60%, коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - до 1,2, плътност на озеленяване - минимум 40%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за дървесна растителност, височина - до 10м.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 1246, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 549

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XVI-131, кв. 7 по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха: Георги Николов – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ и Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което след поименно гласуване с: 1 глас За, 2 гласа Против и 21 гласа Въздържали се, Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 549

            Общински съвет Нова Загора не приема решение относно одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на ФЕЦ в УПИ XVI-131, кв. 7 по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора“ и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

      (Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 550

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02734.55.7 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 4590 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена нива, Категория на земята: 9.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            По предложението се изказа Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което след поименно гласуване с: 4 гласа За, 2 гласа Против и 18 гласа Въздържали се, Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 550

 

            Общински съвет Нова Загора не приема решение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02734.55.7 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 4590 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена нива, Категория на земята: 9

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 551

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе предложение за обсъждане докладите на читалищата за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмите за 2021 г. и за изразходваните от бюджета средства.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Андония Спасова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 551

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Нова Загора приема представените доклади на председателите на читалищата на територията на община Нова Загора за осъществените читалищни дейности и изразходваните бюджетни средства по програмите им за 2021 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 552

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост върху придаваеми части към ПИ с идентификатор 51809.509.4916 по КККР (УПИ XXVIII, кв. 209 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 552

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост 369/5629 ид. ч. (триста шестдесет и девет от пет хиляди шестстотин двадесет и девет ид. ч.), съставляващи част от ПИ 51809.509.4916 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XXVIII, кв. 209 по ПУП на гр. Нова Загора), целият с площ 5629 (пет хиляди шестстотин двадесет и девет) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за хранително- вкусовата промишленост.

2. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел ОСТТ да състави акт за частна общинска собственост за 369/5629 ид. ч. (триста шестдесет и девет от пет хиляди шестстотин двадесет и девет ид. ч.), съставляващи част от ПИ 51809.509.4916 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ XXVIII, кв. 209 по ПУП на гр. Нова Загора), целият с площ 5629 (пет хиляди шестстотин двадесет и девет) кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за хранително-вкусовата промишленост.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 553

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на оценка за продажба чрез публичен търг на движима вещ, частна общинска собственост - моторно превозно средство - специален автомобил автовишка „Фолксваген ЛТ 40”.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 553

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 8200,00 (осем хиляди и двеста) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на движима вещ, общинска собственост - моторно превозно средство - специален автомобил автовишка „Фолксваген ЛТ 40”, 2002 г., брой места 1+1, per. № СН 57 92 КА.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 554

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно промяна на собствеността от публична в частна общинска собственост на УПИ VIII, кв. 40 по ПУП на с. Събрано.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 554

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора обявява за частна общинска собственост: урегулиран поземлен имот VIII, кв. 40 по ПУП на с. Събрано с площ от 2480,00 кв. м и отреждане „за Комплексно обществено обслужване“.

2. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината чрез отдел ОСТТ да състави акт за частна общинска собственост за УПИ VIII, кв. 40 по ПУП на с. Събрано с площ от 2480,00 кв. м и отреждане „за Комплексно обществено обслужване ”.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 555

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 02734.502.240 (пл. № 384, кв. 5 по ПУП на с. Баня-вилна зона) по КККР на с. Баня - вилна зона, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 555

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 02734.502.240 по КККР на с. Баня-вилна зона, (пл. № 384, кв. 5 по ПУП на с. Баня-вилна зона), с площ 875 кв. м., тайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)“.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер 5 700,00 (пет хиляди и седемстотин) лв., без включен ДДС за продажба чрез публичен търг на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 02734.502.240 по КККР на е. Баня-вилна зона, (пл. № 384, кв. 5 по ПУП на с. Баня-вилна зона), с площ 875 кв. м., тайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)“.

3. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

4. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Баня, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 556

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Иван Николов Димитров, чрез покупко-продажба в УПИ VII-220, кв. 36 по ПУП на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.

Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 556

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VII-220, кв. 36 по ПУП на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора, представляваща 70/1365 ид. ч. на Иван Николов Димитров.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VII-220, кв. 36 по ПУП на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Иван Николов Димитров.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 557

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - УПИ IX, кв. 21 по ПУП на с. Съдиево, общ. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 557

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лв.), без включен ДДС, за продажба на УПИ IX, кв. 21, по ПУП на с. Съдиево, с площ 300 кв. м. и отреждане „за клуб”, на Димитър Вълков Димитров и Свилен Вълков Димитров, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

2. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Съдиево, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 558

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.501.1882 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VIII-1882, кв. 78 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 558

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 16 770,00 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин и седемдесет лв.), без включен ДДС., за продажба на ПИ с идентификатор 51809.501.1882 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ VIII-1882, кв. 78 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Първи май“ № 10, гр. Нова Загора с площ 557 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), на Ахмед Хасан Ахмед, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 559

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. в Община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 559

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет Нова Загора:

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2022 година в Община Нова Загора.

2. Задължава Кмета на Община Нова Загора да изпълни поетите договорености и ангажименти, предвидени в програмата, съобразно утвърдения бюджет за календарната година.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 560

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 560

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, ал. 2 от ЗМСМА, 76, ал. 3 от АПК, § 5, § 6 и § 7 от Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, Общински съвет - Нова Загора приема Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора (приета с Решение № 556/11.03.2003 и е променена с Реш. № 635/2003 г., Реш. № 29/29.12.2003 г., Решение № 258/28.12.2004 г., Реш.№ 268/27.01.2005 г. на ОбС, Реш.№292/15.02.2005 г., Реш. № 332/28.04.2005 г., Реш. № 498/28.12.2005 г., Реш. № 525/31.01.2006 г., Реш. № 547/30.03.2006 г., Реш. № 53 от 15.02.2008 г., Реш.№ 83/27.03.2008 г., Реш. № 11/30.04.2008 г., Реш. № 295/21.01.2009 г. , Реш. №498/29.01.2010 г., Реш.№ 26/29.07.2010 г., Реш. № 730/29.03.2011 г. , Реш. № 29/29.12.2011 г., Реш. № 75/09.03.2012 г., Реш. № 187/05.06.2012 г., Реш. № 486/30.10.2012 г. и Решение № 526/21.12.2012 г. , Реш. № 622/21.03.2013 г. , Реш. № 770/22.05.2013 г., Реш. № 899/29.08.2013 г.), Реш. № 1015/2012.2013 г., Решение № 1053/28.01.2014 г., Решение № 1245/30.10.2014 г., Решение № 1319/18.12.2014 г., Решение № 1363/27.01.2015 г., Решение № 1441/18.03.2015 г., Решение № 60/25.02.2016 г., в сила от 01.03.2016 г., Решение № 137/13.05.2016 г., Решение № 237/27.10.2016 г., Решение №342/27.04.2017 г., Решение № 413/19.07.2017 г., Решение № 486/22.11.2017 г., Решение № 591/30.05.2018 г. , Решение № 692/29.11.2018 г., Решение № 78/19.03.2020 г., Решение № 79/19.03.2020 г. и Решение № 108/21.04.2020 г. на Общински съвет Нова Загора, Решение № 243/17.12.2020 г. на Общински съвет Нова Загора)

§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 3 думите „детски ясли, детски градини" се заличават.

§ 2. В чл. 32, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се отменят.

§ 3. В Приложение № 1 към чл. 56 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора, т. 32, се изменя така:

32. Цени за извършване на услуги от Общинско предприятие „Обредни дейности":

Траурни обреди и услуги:

- Изкопаване с багер, спускане, заравяне и оформяне на гробно място: 120,00 лв.

- Изкопаване ръчно, вадене на кости, почистване, поставяне в торба спускане, заравяне и оформяне на гробно място: 190,00 лв.

- Допълнително оформяне на гроб: 105,00 лв.

- Ползване на ритуална зала при погребения и възпоменания за един час: 48,00 лв./час

- Превоз на покойник: 66,00 лв.

- Превоз с автобус: 50,00 лв.

- Превоз на покойник извън гр. Нова Загора: 1,30 лв./км

- Надпис на кръст и ленти за венец: 5,00 лв.

- Поддържане на гробно място целогодишно: 72,00 лв.

- Поддържане на гробно място еднократно: 9.00 лв.

- Ръчно изкопаване на стар гроб за поставяне на торба с кости: 20,00 лв.

- Ръчно изкопаване на стар гроб за поставяне на урна: 20,00 лв.

- Ръчно изкопаване на ново гробно място, спускане, заравяне, оформяне и аранжиране на гроба: 125,00 лв.

- Ръчно изкопаване на ново гробно място и платено за вечни времена, спускане, заравяне, оформяне и аранжиране на гроба: 125,00 лв.

- Полагане на урна в урнов гроб/ниша: 20,00 лв.

Радостни обреди и услуги

- Организация на сватбено тържество в почивни и празнични дни: 102,00 лв.

- Организация на граждански брак през работни дни: 66,00 лв.

- Организация на сватбено тържество извън сватбена зала: 90,00 лв.

§ 4. § 1 и § 2 влизат сила от 01.04.2022 г., § 3 влиза сила от деня на публикуването на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 561

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно увеличаване на максималния брой деца в яслена група.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 561

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Общински съвет - Нова Загора реши:

1. Броят на приетите деца в смесена яслена група в детската ясла, гр. Нова Загора и детската градина „Тракийче", гр. Нова Загора се увеличава до 20 деца.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 562

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение относно Отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Канев Иванов от с. Еленово, община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 562

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Иван Канев Иванов от с. Еленово, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 563

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Йорго Динев Йоргов от с. Каменово, община Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 563

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Йорго Динев Йоргов от с. Каменово, в размер на 500 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 564

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Цветан Колев Иванов от гр. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 564

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Цветан Колев Иванов от гр. Нова Загора, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 565

ОТ ПРОТОКОЛ № 35/14.04.2022 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно прекратяване на „Общински пазари – Н. З.“ ЕООД, гр. Нова Загора.

            Бояна Гидикова - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Иван Ников – ПП БСП, Кремена Петрова – КП ДБО, Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, Георги Николов – ПП ГЕРБ и Стоян Пенев – ПП АТАКА, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 565

 

1. Общински съвет Нова Загора отменя свое Решение № 536/17.03.2022 г. в частта му относно т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6.

2. Общински съвет Нова Загора на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 10, т. 2 от Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, и чл. 154, ал. 1, т. 2 от Търговския закон прекратява чрез ликвидация „Общински пазари-Н.З." ЕООД, гр. Нова Загора, вписано в регистъра на Сливенски окръжен съд със съдебно Решение №2026 от 28.12.1999 г. по ф. д. 1235/1999 на Сливенски окръжен съд.

3. Общински съвет Нова Загора на основание чл. 156, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон назначава за ликвидатор на „Общински пазари-Н.З." ЕООД Светла Христова Стоянова и упълномощава Кмета на Общината да сключи договор с ликвидатора, в който да бъдат уредени правата и задълженията на страните. Същият следва да извърши ликвидацията на дружеството при спазване разпоредбите на чл. 266 и следващите от Глава XVII на Търговския закон. Срокът за провеждане на процедурата по ликвидацията, включително за заличаване на дружеството се определя до 31.12.2022 г.

4. Общински съвет Нова Загора на основание чл. 266, ал. 5 т. 1 от ТЗ определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 3 минимални работни заплати за страната.

5. Трудовите правоотношения, които се прекратяват поради закриване на предприятието на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ, да се уредят с предизвестие по чл. 326, ал, 2 от КТ.

6. След финализиране на процедурата по ликвидация на „Общински пазари- Н.З." ЕООД, гр. Нова Загора (в ликв.), но не по-късно от 31.12.2022 г., разпределеното имущество по реда на чл. 271 от Търговския закон, останало след удовлетворяване кредиторите на дружеството, да се управлява по реда на Закона за общинската собственост.

7. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Нова Загора и Светла Христова Стоянова - ликвидатор на дружеството, съобразно служебните им правомощия.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Б. ГИДИКОВА)