Заповед №РД-29-249/11.04.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ VIII-2451,2452 кв. 105 (ПИ с идентификатор 51809.504.2451 по КККР) по ПУП на гр. Нова Загора.