Заповед №РД-29-236/05.04.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ I-161, кв.45 по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора