Заповед №РД-29-235/05.04.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ IV-17, кв.24 по ПУП на с. Сокол, общ. Нова Загора