Заповед №РД-29-221/30.03.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ V-81, кв.13 по ПУП на с. Прохорово, общ. Нова Загора