Заповед № РД-29-217/29.03.2022 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за V-437, кв. 52 по ПУП на с. Караново, общ. Нова Загора.