Община Нова Загора съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 533 от 17.03.2022г. на Общински съвет Нова Загора е одобрен ПУП – парцелерен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урабнизираните територии