Заповед № РД-29-213/24.03.2022 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ VIII, кв. 13 по ПУП на с. Загорци , общ. Нова Загора