Заповед № РД-29-212/24.03.2022 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ I-66, кв. 28 по ПУП на с. Сокол, общ. Нова Загора