Обявление №АГ-05-11/07.02.2022г. за изработен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ VI и УПИ VII, кв. 184a по ПУП/ПИ с идентификатори 51809.503.5668 и 51809.503.5667 по КККР/ на гр. Нова Загора