Заповед № РД-29-167/08.03.2022 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ VIII-226, УПИ IX-226 и УПИ XII-226, кв. 31 по ПУП на с. Любенец, общ. Нова Загора