Заповед № РД-29-168/08.03.2022 г. за одобрен проект на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ I и УПИ VI, кв. 205 /ПИ с идентификатори 51809.509.5564 и ПИ 51809.509.4870 по КККР/ по ПУП на гр. Нова Загора.