Заповед № РД-29-164/07.03.2022г. за Проект на ПУП – План за застрояване за УПИ XXIII, кв. 46 /ПИ с идентификатор 51809.502.5194 по КККР/ поПУП на гр. Нова Загора.