Заповед № РД-29-163/07.03.2022г. за одобрен Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за част от 35 кв. по ПУП/ ПИ с идентификатор 02734.501.441 по КККР/ на с. Баня, общ. Нова Загора.