Заповед № РД-29-157/07.03.2022 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ I и УПИ VIII, кв. 40 по ПУП на с. Събрано, общ. Нова Загора