Заповед № РД-29-156/07.03.2022г. за одобрен Проект за изменение на ПУП – План за застрояване за УПИ XI, кв. 1, кв. Изток по ПУП/ ПИ с идентификатор 51809.510.5585 по КККР/ на гр. Нова Загора