Заповед №РД-29-153/01.03.2022 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ VI-290, VII-290, VIII-290 и IX-290, кв. 35 по ПУП на с. Еленово, общ. Нова Загора