Заповед № РД-29-150/28.02.2022 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за VII-325, кв. 35 по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора.