Заповед № РД-29-149/28.02.2022 г. за одобрен проект на ПУП - План за регулация за УПИ IV-190 и VIII-190, кв. 22 по ПУП на с. Любенец, общ. Нова Загора.