Заповед №РД-29-122/15.02.2022 г. за одобрен проект на ПУП - План за регулация и застрояване за XI-68 и УПИ XII-68, кв. 20 по ПУП на с. Съдийско поле, общ. Нова Загора