Заповед № РД-29-106/09.02.2022г. за одобрен Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатори 70487.53.321 и 70487.53.322 по КККР в землището на с. Съдиево, общ. Нова Загора, „Стопански Двор“