Заповед №РД-29-96/03.02.2022 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ XII-99, XIII-99 и XIV-99, кв. 21 по ПУП на с. Новоселец, общ. Нова Загора