Проведе се първото заседание на ОбС - Нова Загора за 2022г.

Днес, 20 януари, се проведе първото за тази година заседание на Общински съвет Нова Загора. В предложения дневен ред бяха включени общо 13 точки. Приет бе отчета за второто шестмесечие на Общински съвет за 2021г. Съгласувана бе позицията на представителя на Община Нова Загора на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на
Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД. Приета бе и Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост в община Нова Загора през 2022 г. След станалите разисквания и дебати заседанието беше закрито от председателя Бояна Гидикова.