Заповед № РД-29-44/17.01.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ ХIII-99 и УПИ ХIV-99, кв.48 по ПУП на с. Каменово, общ. Нова Загора