Заповед № РД-29-41/13.01.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ Х-50 и УПИ ХI-50, кв.16 по ПУП на с. Богданово, общ. Нова Загора