Заповед № РД-29-43/13.01.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ XI-69, кв.8 по ПУП на с. Баня, гр.Нова Загора.