Обявление № АГ-05-02/06.01.2022г. за изработен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за гр. Нова Загора