Заповед № РД-29-18/06.01.2022г. за одобрен проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ I-85, кв.13 по ПУП на с. Прохорово, общ. Нова Загора.