Заповед № РД-29-17/06.01.2022г.-за одобрен проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ II, кв.183 по ПУП/ПИ с идентификатор 51809.502.912 по КККР на гр.Нова Загора.