Заповед № РД-29-16/06.01.2022г.-за одобрен проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ X-379, кв.56 по ПУП на с. Караново, гр.Нова Загора.