Съобщение до титулярите на разрешителни за водовземане