Заповед № РД-29-1031/21.12.2021г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ VII-30, УПИ VIII-30, УПИ VI-31 и УПИ XII - за озеленяване, кв.4 по ПУП на с. Новоселец, общ. Нова Загора