Заповед №РД-29-989/07.12.2021г. за проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ XVI - 241 и УПИ XVII - 241, кв. 51 по ПУП на с. Млекарево , общ. Нова Загора