Заповед №РД-29-988/07.12.2021г. за одобрен Проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ I - 222, кв. 36 по ПУП на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора