Изработен проект за ПУП - парцелерен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект