Обявление № АГ-05-180/10.11.2021 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация, за УПИ XXVIII, кв. 209 по ПУП /ПИ 51809.509.4916 по КККР/ на гр. Нова Загора