Обявление № АГ-05-183/17.11.2021 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация, за УПИ VIII - 485, кв. 60 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора