Обявление № АГ-05-191/02.12.2021 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ VI - 419, кв. 71 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора