Заповед №РД-29-948/22.11.2021г. за одобрен Проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ II за КОО и КСЖ,кв.48 по ПУП/ПИ с идентификатор 51809.502.820 по КККР на гр. Нова Загора