Заседание № 28/28.10.2021 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 442

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/28.10.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно одобряване на Актуализирана бюджетна прогноза на Община Нова Загора за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, и бюджетна прогноза на МБАЛ ”Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2022-2024 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет и Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Севдалина Борносузова – ПП ГЕРБ и Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 442

 

На основание чл.21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора във връзка е Решение № 64 от 22.01.2021г. на МС за бюджетната процедура за 2022 г. и в съответствие с Указания Писмо БЮ- 5/04.10.2021 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на ПРБ за 2022 г. и на актуализираните бюджетните прогнози за периода 2023-2024 г.

1. Общински съвет Нова Загора - одобрява Актуализирана бюджетната прогноза на Община Нова Загора за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет Нова Загора - одобрява Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр. Нова Загора за периода 2022-2024 г., съгласно Приложение № 2.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 443

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/28.10.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно изменение на бюджета и Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2021 година.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Василена Костадинова – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 443

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 и т. 10 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 от ЗПФ, чл.37 ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора приема изменението на бюджета на Община Нова Загора, както следва:

Функция, дейност

Параграф

Увеличение

Намаление

 

Местни дейности

 

 

 

 

Приходи

 

 

 

1

Приходи от наеми на имущество

2405

776

 

 

Трансфери

 

 

 

1

Трансфери между бюджети

6100

0

 

 

Собствен бюджет

6109

-776

 

 

Вт. разпоредител СУ”Хр.Ботев”

6109

776

 

2

Предоставени средства по възмездна финансова помощ

7201

-35000

 

 

Всичко приходи :

 

-34224

 

 

 

 

Собствен бюджет

 

 

 

 

Разходи:

 

 

 

 

Жилищно строителство, БКС и ООС

 

 

 

1

Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа

 

1020

 

17000

 

 

5100

17000

 

2

ДД по ЖС и БКС

1030

 

35000

 

 

5204

12000

 

 

 

5206

 

12000

 

Всичко разходи:

 

29000

64000

 

Държавни дейности, доф. с местни приходи

 

 

 

 

Разходи :

 

 

 

 

Вт. разпоредител СУ „Хр.Ботев”

 

 

 

 

Образование

 

 

 

1

Неспециализирани училища

1016

776

 

Всичко разходи :

 

776

 

 

 

2. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора със следните обекти:

• „Изготвяне на проект за РВВМ и основен ремонт на улица „Шипка” от ул. „К. Чамов” до ул. „Изворна” гр. Нова Загора” /+/ 17 000 лв.;

• „Закупуване на автовишка гр. Нова Загора” /+/ 12 000 лв.;

• „Изграждане на ограда Градски парк гр. Нова Загора” /-/ 12 000 лв.

3. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените по бюджета и списъка за капиталови разходи.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За, 4 гласа Против и 2 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 444

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/28.10.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно поемане на нов дългосрочен общински дълг.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)  

            В станалите разисквания взеха участие: Пенка Калина Колева – Заместник – председател на Общинския съвет, Цветана Рашева – ПП ГЕРБ, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Георги Николов – ПП ГЕРБ, Васил Стоянов – ПП БСП, Анна Добрева – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Цвета Станева – ПП ГЕРБ, Стоян Пенев – ПП АТАКА и Димитрина Димитрова – ПП ГЕРБ, след което  Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 444

 

1 .На основание чл.20, ал.1,т.10 и ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.4,т.1 и т. 2 , чл.17 и чл. 19 от Закона за общинския дълг Общински съвет - Нова Загора приема поемането на нов дългосрочен общински дълг при следните параметри:

-Максимален размер на дълга - 10 000 000 / десет милиона/ лева

- Рефинансиране на съществуващ кредит -            3 973 260 лв.

- основен ремонт на улици и тротоари в град Нова Загора - 6 026 740 лв.

- Валута на дълга - български лева

- Вид на дълга : Дългосрочен инвестиционен дълг, поет с договор за общински заем

- Срок на усвояване - до две години от датата на подписване на договора за кредит

- Начин на обезпечаване - Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания .представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Нова Загора , по чл.45, ал.1,т.1 букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси / ЗПФ/ и общата изравнителна субсидия по чл.52, ал.1,т.1 , буква „б“ от ЗПФ, включително и тези постъпващи по бюджетната сметка на Община Нова Загора.

- Условия за погасяване:

- окончателно погасяване - до 10 години от датата на подписване на договора за кредит

- Максимален лихвен процент: формиран от тримесечния СОФИБОР плюс надбавка до 2%

- Други такси - съгласно ценовата политика на финансиращата институция.

- Източници за погасяване на главницата - собствени бюджетни средства

2. Общински съвет - Нова Загора приема предназначението на кредита да бъде за:

- Рефинансиране на съществуващ кредит -                                  3 973 260 лв.

- основен ремонт на улици и тротоари в град Нова Загора - 6 026 740 лв.

 

Наименование на обектите

стойност

1.

„ШИПКА“ /от пазара до ул. „Изворна“/

       319 052

2.

„ПОБОРНИЧЕСКА“ /от ул. „Сливница“ до

Стадиона/

321 293

3.

„ХАДЖИ ДИМИТЪР“

849 775

4.

„ДОБРУДЖАНСКА“

417 954

5.

„3 МАРТ“

328 982

6.

„АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

589 789

7.

„ГЕН. СКОБЕЛЕВ“ / кв. в Сл. бряг/

268 760

8.

„ИЗВОРНА“

721 496

9.

„14 ЯНУАРИ“

544 726

10.

„СТЕФАН КАРАДЖА“ /от ул. „П. Енев“ до „Шипка“/

159 249

11.

„П. Д. ПЕТКОВ“

135 736

12.

„ЦАР САМУИЛ“

656 211

13.

„СЛАВЯНСКА“

188 536

14.

„КЪНЧО ЧАМОВ“ /от ул. „Поборническа“ до площадчето/

164 008

15.

„ВЕСЛЕЦ“ /от ул. „Васил Левски“ до „Шипка“/

225 180

16.

„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

135 993

3. На основание чл. 17 ал. 3 от Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Нова Загора  Общински съвет Нова Загора възлага на кмета на общината да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране

(Решението е прието след поименно гласуване с: 22 гласа За и 7 гласа Против)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 445

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/28.10.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 2022 г., валидна на територията на община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 445

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Нова Загора определя следните минимални и максимални цени за километър пробег за таксиметров превоз по съответната тарифа за 2022 г., както следва:

Минимална цена за един километър пробег:

  • дневна тарифа: 0,80 лв. км/пробег;
  • нощна тарифа: 0,85 лв. км/пробег;

Максимална цена за един километър пробег:

  • дневна тарифа: 1,00 лв. км/пробег;
  • нощна тарифа: 1,10 лв. км/пробег.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За )

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 446

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/28.10.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Прекратяване предоставянето на социалната услуга, държавно делегирана дейност, Преходно жилище, с. Асеновец.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 446

 

1. Общински съвет - Нова Загора взема решение за прекратяване предоставянето на социалната услуга, държавно делегирана дейност, Преходно жилище, с. Асеновец, считано от 01.11.2021 г.

2. Възлага на Кмета на Община Нова Загора да предприеме необходимите последващи действия.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 447

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/28.10.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за допълване на Решение № 437 от 29.09.2021 г. на Общински съвет Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 447

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ и чл. 62, ал. 1 от АПК, Общински съвет Нова Загора допълва решение № 437 от протокол №27/29.09.2021 г., както следва:

Общински съвет Нова Загора разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел средно напрежение за присъединяване на фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 51809.90.65 по КККР в землището на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора“.

Приетото Решение за допълване да се разгласи с обявление по реда на чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ.

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 448

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/28.10.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за даване на съгласие за отдаване под наем на полските пътища и не функциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2021/2022 година.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 448

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за отдаване под наем на полските пътища и нефункциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, включени в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021/2022 година, съгласно списък предоставен от Областна дирекция „Земеделие” - Сливен. (Приложение 1)

2. Съгласно чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ определя наемна цена при сключването на договори за наем на имотите по т. 1 от настоящото решение в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, определено с протокол на Комисия, назначена със Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие” - Сливен, съгласно § 2е, ал. 1 и ал 2 от ДР на ЗСПЗЗ.

3. Възлага на кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на имотите по т. 1 от настоящото решение с ползвателите на масиви за ползване на земеделски земи, определели в заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие“- Сливен за срок от една стопанска година - 2021/2022.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 449

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/28.10.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект -^язовир „Дермен дере - 2", с. Крива круша.

Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете Становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 449

На основание чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „а" и чл. 78, ал. 2 от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на Община Нова Загора да продължи срока на действие с пет години на разрешително № 59/10.05.2017 г. с титуляр „Агропартнерс"- ООД, със седалище гр. Нова Загора, ул. "Цар Самуил" №39А, бл. А, вх. Б- партер, издадено от Кмета на Община Нова Загора за водовземане с цел напояване на земеделски култури от повърхностен воден обект - язовир „Дермен дере - 2" в землището на с. Крива круша, община Нова Загора за който е съставен АОС (публична) № 292/01.02.2000 г. до изтичане на договора за наем- 31.12.2025 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 21 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 450

ОТ ПРОТОКОЛ № 28/28.10.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изразяване на съгласие за кандидатстването на МБАЛ „Св. Петка Българска" ЕООД по процедура BG16RFOP001-9.001 "Мерки за справяне с пандемията", която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи" на ОПРР 2014- 2020 г., като партньор на Министерството на здравеопазването с проектно предложение „Създаване на изолирани помещения за пациенти с COVID- 19 на адреса на болницата в гр. Нова Загора" на обща стойност от 141 136,98 лева с ДДС.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказаха Анна Добрева – ПП ГЕРБ, Янка Симеонова – ПП ГЕРБ, Ирина Аврамова – ПП БСП и Кремена Петрова – КП ДБО и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 450

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6, т. 9 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Нова Загора:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, да кандидатства по процедура BG16RFOP001-9.001 "Мерки за справяне с пандемията", която се реализира в рамките на приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи" на ОПРР 2014-2020 г., като партньор на Министерството на здравеопазването с проектно предложение „Създаване на изолирани помещения за пациенти с COVID- 19 на адреса на болницата в гр. Нова Загора" на обща стойност от 141 136,98 лева с ДДС.

2. ОДОБРЯВА приложения проект на Споразумение за партньорство между Министерство на здравеопазването и МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД, както и Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3 от Споразумението за партньорство, което е неразделна част от настоящето решение.

3. ДЕКЛАРИРА, че МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на дейностите, заложени в Споразумението за партньорство и в приложението към него.

4. ДЕКЛАРИРА, че в случай на невъзможност МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД да финансира текущо изпълнение на дейностите, община Нова Загора ще осигури финансов ресурс за приключване на дейностите предмет на споразумението в пълен обем, съобразно дяловото й участие в капитала на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД.

5. ВЪЗЛАГА на кмета на община Нова Загора, да подпише Декларация за финансова стабилност по приложен образец.

6. ВЪЗЛАГА на управителя на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД да подпише Декларация за финансова стабилност по образец, както и Споразумение за партньорство между Министерство на здравеопазването и МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД.

7. РАЗПОРЕЖДА предварително изпълнение основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(М. ТОДОРОВ)