Заседание № 26/26.08.2021 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 398

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 г.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 398

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет Нова Загора реши:

1. Детска градина „Бодра смяна", гр. Нова Загора, Детска градина „Детство" с. Млекарево, Начално училище „Любен Каравелов" гр. Нова Загора, Начално училище „Св. Паисий Хилендарски" гр. Нова Загора, Основно училище „Христо Ботев" с. Съдиево, Основно училище „Иларион Макариополски" с. Любенова махала, Основно училище „П. Р. Славейков" с. Кортен, Основно училище „Св. Паисий Хилендарски" с. Стоил войвода, Средно училище „Христо Ботев" гр. Нова Загора и Средно училище „Иван Вазов" гр. Нова Загора да бъдат включени в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022г.

2. Възлага на кмета на Община Нова Загора да предприеме необходимите действия за включване на детските градини и училища по т. 1 в списъка на средищните детски градини и училища.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 399

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на Годишен отчет за изпълнението през 2020 г. на концесионните договори с концедент Общински съвет- Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие: Румен Христов – ПП БСП и Кремена Петрова – КП ДБО, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 399

 

На основание чл. 21, ал. 2, т. 2 от ЗК, Общинския съвет - Нова Загора одобрява годишния отчет за 2020 г. на Кмета на Община Нова Загора, относно изпълнението на концесионните договори.

 

 (Решението е прието с: 25 гласа За и 1 глас Против)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА – КОЛЕВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 400

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

                        Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Ешек дере" в землището на с. Асеновец и с. Кортен, община Нова Загора за аквакултури и свързаните с тях дейности.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 400

На основание чл. 67, ал. 1, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б" от Закона за водите, Общинският съвет - Нова Загора дава своето съгласие Кметът на община Нова Загора да издаде разрешително за ползване с цел аквакултури и свързаните с тях дейности на повърхностен воден обект - язовир „Ешек дере", съставляващ ПИ с идентификатор 00713.21.409 по КККР на землището на с. Асеновец и ПИ с идентификатор 38683.163.129 по КККР в землището на с. Кортен, община Нова Загора, за който е съставен АОС № 304/13.03.2000 г. на „Стройком" ЕООД със седалище гр. Нова Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" №15, наемател на обекта по договор №11/07.01.2020 г. - целогодишно, за срока на сключения договор - до 07.01.2030 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 401

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост - с идентификатор 51809.509.4887 (кв. 212 по ПУП на гр. Н. Загора).

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 401

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на в размер на 96 000,00 (деветдесет и шест хиляди) лв., без включен ДДС, за продажба на ПИ с идентификатор 51809.509.4887 (УПИ XI, кв. 212 по ПУП на гр. Нова Загора), с площ 5 763 кв. м., трайно предназначение на територията; „урбанизирана”, начин на трайно ползване: за производство на строителни материали, конструкции и изделия” ЕООД, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 402

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - УПИ Х-общ., кв. 24 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 402

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ат. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от независим оценител на имоти пазарна оценка в размер на 2 540,00 (две хиляди петстотин и четиридесет) лв., без включен ДДС, за продажба на УПИ X - общ., кв. 24 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора, с обща площ 770 кв. м, с отреждане „за жилищни нужди“, на Силвия Петрова Тодорова и Иван Георгиев Крушовски, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

2. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Загорци, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: )

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 403

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на оценка за пристрояване в имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.503.5035 по КККР на гр. Нова Загора (УПИ I - КЖС, кв. 176 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 403

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 7 800,00 (седем хиляди и осемстотин) лв. за учредяване право на пристрояване с площ от 330,00 кв. м в имот - частна общинска собственост с идентификатор 51809.503.5035 (УПИ I-КЖС, кв. 176 по ПУП на гр. Нова Загора), адм. адрес: ул. „Народни будители“ № 4, гр. Нова Загора, по реда чл. 38, ал. 2 от ЗОС на „Милкотроник“ ООД.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 404

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за даване на съгласие за сключване на предварителен договор за покупко - продажба на придаваема част от имот- общинска собственост във връзка с проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ XXVIII, кв. 209 по ПУП на гр. Нова Загора /ПИ с идентификатор 51809.509.4916 по КККР на гр. Нова Загора/.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 404

1. На основание чл. 21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3 и т. 5 от ЗУТ, Общински съвет Нова Загора дава съгласие за сключване на предварителен договор за ликвидиране на съсобственост чрез покупко- продажба на части от следните недвижими имоти: част от улица а именно улица от о.т. 664 до о.т. 643 с площ 66 кв. м. и част от алея с площ 264 кв. м. Окончателен договор за покупко-продажба ще се сключи въз основа на изрично решение на Общински съвет Нова Загора, след влизане в сила на заповедта за изменение на ПУП УПИ XXVIII, кв. 209 по ПУП на гр. Нова Загора и промяната на собствеността върху придаваемите части от публична в частна.

2.Общински съвет Нова Загора, упълномощава Кмета на Общината да сключи предварителен договор за ликвидиране на съсобственост.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 22 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 405

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за сключване на договор за наем на помещение с идентификатор 51809.5001.1110.1.9 по КККР на гр. Нова Загора, находящо се в сграда с адм. адрес: ул. „Петко Енев“ 50, гр. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 405

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 34 от ЗОС Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Община Нова Загора да сключи с Николай Василев Бъчваров договор за наем за имот с идентификатор 51809.501.1100.1.9 по КККР на гр. Нова Загора, с площ 53 кв. м., находящ се на първи етаж от сграда с адм. адрес: ул. „Петко Енев“ 50, гр. Нова Загора, срещу месечна наемна цена в размер на 200,00 лв., без вкл. ДДС, за срок от 5 години, считано от 01.07.2021 г.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 406

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - помещение - сграда в двора на кметство, с. Баня, - УПИ III, кв. 22 по ПУП на с. Баня.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 406

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години, на помещение - сграда в двора на кметство, с площ от 45,00 кв. м, в УПИ III, кв. 22 по ПУП на с. Баня.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

3. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в с. Баня, общ. Нова Загора

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 407

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем, чрез публичен търг, на част от имот, публична общинска

собственост - помещение в сграда „Здравен пункт”, УПИ VII, кв. 22 по ПУП на с. Богданово.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 407

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ от 14 кв. м, находящо се в сграда „Здравен пункт”, УПИ VII, кв. 22 по ПУП на с. Богданово, за офис, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

            3. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в с. Богданово, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 408

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем, чрез публичен търг, на част от имот, публична общинска

собственост - помещение, находящо се на I етаж в западната част на сграда „Кметство”, пл. № 29, кв. 12 по ПУП на с. Омарчево.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска и инвестиционна политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 408

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ от 20 кв. м, находящо се на I етаж в западната част на сграда „Кметство”, пл. № 29 в кв. 12 по ПУП на с. Омарчево, за офис, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

3. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в с. Омарчево, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 409

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1062 на Път 11-55 «Мъдрец-Радецки» км 117+200 (след прекилометриране на Път II-55 - км 114+015, нов), част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка), попадаща в землището на с. Радецки, общ. Нова Загора”.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 409

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1062 на Път П-55 «Мъдрец-Радецки» км 117+200 (след прекилометриране на Път II-55 - км 114+015, нов), част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка), попадаща в землището на с. Радецки, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 410

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1069 на Път П-66 «Нова Загора-Сливен» км 22+760, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка)» попадаща в землището на с. Съдиево, общ. Нова Загора”.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 410

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1069 на Път II-66 «Нова Загора-Сливен» км 22+760, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка)» попадаща в землището на с. Съдиево, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 411

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1092 на Път III-554 «Раднево - Нова Загора» км 11+160, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка), попадаща в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора”.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 411

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1092 на Път III-554 «Раднево - Нова Загора» км 11+160, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрeжа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка), попадаща в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 412

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1059 на Път II-55 «Нова Загора-Гурково» км 80+718, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка)» попадаща в землището на с. Асеновец, общ. Нова Загора”.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 412

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1059 на Път II-55 «Нова Загора-Гурково» км 80+718, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3.5 т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. (електронна винетка)», попадаща в землището на с. Асеновец, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет пред Административен съд – Сливен.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 413

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и с. Питово, общ. Нова Загора» и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землищата на с. Питово и с. Еленово, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 413

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и с. Питово, общ. Нова Загора»

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти, както следва: 27245.18.15; 27245.23.756; 27245.38.96; 27245.42.96; 27245.45.96; 27245.46.96; 27245.47.96; 27245.57.24; 27245.58.33 по КККР на с. Еленово и 56527.76.113; 56527.76.121; 56527.100.408; 56527.100.472; 56527.105.408; 56527.107.408; 56527.110.408 по КККР на с. Питово, общ. Нова Загора.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 414

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и с. Млекарево, общ. Нова Загора» и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землищата на с. Млекарево и с. Еленово, общ. Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 414

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: «Трасе на оптичен кабел между с. Еленово и с. Млекарево, общ. Нова Загора»

3. Изразява предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти, както следва: 27245.18.410; 27245.116.410; 27245.119.214; 27245.120.410; 27245.138.249; 27245.139.449 по КККР на с. Еленово и 48725.30.290; 48725.30.300; 48725.30.756; 48725.31.282; 48725.31.758; 48725.38.277; 48725.38.803 и 48725.38.804 по КККР на с. Млекарево, общ. Нова Загора.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 415

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Стоян Пенев – общински съветник внесе Предложение относно приемане на Декларация в подкрепа на „Мини Марица - изток" и ТЕЦ „Марица-Изток 2" и с искане за преразглеждане на енергийната политика на страната спрямо тях.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общинския съвет.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            В станалите разисквания взеха участие и: Васил Стоянов – ПП БСП, Нейчо Минчев – ПП ГЕРБ, Кремена Петрова – КП ДБО, Анна Добрева – ПП ГЕРБ, Румен Христов – ПП БСП, Георги Николов – ПП ГЕРБ, Константин Тачев – ПП ГЕРБ, Бояна Гидикова – ПП ГЕРБ, Николай Грозев - Кмет на Община Нова Загора и Ирина Аврамова – ПП БСП, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 415

 

Общински съвет Нова Загора приема Декларация в подкрепа на „Мини Марица - изток" и ТЕЦ „Марица-Изток 2" и с искане за преразглеждане на енергийната политика на страната спрямо тях.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

В качеството си на представители на жителите на община Нова Загора, заявяваме своята ангажираност към състоянието на въгледобива в мините и работата на топлоцентралите от комплекса „Марица изток". Считаме посочените за стратегически и структуроопределящи за енергийната независимост на страната и за икономическото благосъстояние, както на община Нова Загора, така и на други общини в Югоизточна България. Търсенето на най-добрите перспективи за бъдещето на енергийния комплекс е в интерес на всички енерго потребители и е определящо за сигурността на българската електроенергийна система, включително и за жителите на нашата община.

С оглед на това, сме силно обезпокоени от заложените мерки и проекти в Плана за възстановяване и устойчивост в частта „Енергетика". Евентуално тяхно изпълнение в предвидените срокове означава само след 3 години да се прекрати експлоатирането на въглища, което ще доведе до затваряне на въглищните централи, почти пълно спиране на дейността на „Мини Марица-изток" и до изграждане на нова частна паро-газова централа, която да замени държавната ТЕЦ.

„Марица изток -2". Неясно остава какво ще замести и с какво ще се компенсират намалените мощности, как това ще се отрази на цената на тока за потребителите, на икономическото развитие на региона, както и каква ще бъде съдбата на хилядите работещи там. Още повече имайки в предвид плана за преминаване на газ, за който безспорно сме зависими от чужди източници, и влиянието на цената му от геополитическата ситуация.

Като представители на местната власт настояваме да бъде изготвена и приета Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт до 2050 г., в който въглищните централи да продължават да бъдат основни базови мощности в българската електроенергетика като се отчете актуалната рамка на енергийната политика на ЕС, насочена към преход към нисковъглеродна икономика. Призоваваме за търсене на технологично решение за бъдещето на мините и централите, с инсталирана технология за улавяне и съхранение на С02, което ще даде шанс на промишления комплекс „Марица Изток" да работи чрез използване на собствен ресурс и да продължи да бъде символ на енергийната сигурност на държавата и икономическото развитие на региона.

Липсата на каквато и да е алтернатива за заетост на работещите там, налага ние, като общински съветници, да заемем още по-твърда позиция, с която да не допуснем региона ни от развиващ се да се превърне в пустеещ по аналогия на Северозападна България.

Общински съвет Нова Загора заявява категоричното си несъгласие с предприетите от служебното правителство стъпки, които водят до неизбежно затваряне на комплекс „Марица изток". Предприетите от тях промени, ще доведат до обезлюдяване на нашата община и понижаване качеството на живот, което ние не можем и не трябва да приемем!

Именно за това се присъединяваме към всички засегнати общини и изразяваме своята категорична позиция в подкрепа на промишления комплекс „Марица Изток". Заедно можем повече!

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За и 3 гласа Против)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 416

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Александров Димитров от с. Кортен, община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 416

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Йордан Александров Димитров от с. Кортен, в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа )

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 417

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Георги Марков Динев от с. Любенова махала, община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 417

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Георги Марков Динев от с. Любенова махала, в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

            Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 418

ОТ ПРОТОКОЛ № 26/26.08.2021 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за Отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Димитров Колев от с. Еленово, община Нова Загора.

            Маргарит Тодоров - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 418

 

Общински съвет - Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Йордан Димитров Колев от с. Еленово, в размер на 200 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(П. КАЛИНА - КОЛЕВА)